Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 103 Punësimi: Përdorimi i internetit

Fjalori

Lidhje
Link (o)
Ofruesi i shërbimit të internetit
Provedor de serviços de internet (o)
Rrjet
Rede (a)
Faqe interneti
Página da internet (a)
Adresa e faqes së internetit (URL)
Endereço da internet (o)
Faqe interneti e sigurt
Site seguro (o)