Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 95 Mjeku: Biseda me mjekun

Fjalori

A keni paterica?
Você tem muletas?
Ndrydhje
Entorse (o)
Keni thyer një kockë
Você quebrou um osso
Kam nevojë për ilaç për dhimbje
Eu preciso de remédio para dor
Unë nuk kam presion të lartë të gjakut
Eu não tenho pressão alta
Unë jam shtatzënë
Eu estou grávida
Unë kam një skuqje të lëkurës
Eu estou com uma erupção
E prera është infektuar
O corte está infeccionado
Shikoni këtë mavijosje
Olha este machucado
Grip
Gripe (a)
Unë kam një të ftohtë
Eu estou com um resfriado
Unë kam dridhura
Eu estou com calafrios
Ku të dhemb?
Onde está doendo?
Kudo
Em todo lugar
Sa kohë jeni ndjerë në këtë mënyrë?
Há quanto tempo você está se sentindo assim?
Unë jam ndjerë në këtë mënyrë për 3 ditë
Eu estou me sentindo assim há três dias
A jeni duke marrë ndonjë ilaç?
Você está tomando algum remédio?
Po, për zemrën
Sim, para o coração