Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 28 Koha: Emërimet

Fjalori

Çfarë dite?
Que dia?
Çfarë muaji?
Que mês?
Kur?
Quando?
Kur është takimi juaj?
Quando é sua hora marcada?
Më pas
Depois
Më zgjoni në 8
Me acorde às oito
Gjithmonë
Sempre
Mund të flasim për atë nesër?
Podemos conversar amanhã?
Para
Antes
Herët
Cedo
Më vonë
Mais tarde
Shumë herë
Muitas vezes
Kurrë
Nunca
Tani
Agora
Dikur
Uma vez
Ndonjëherë
De vez em quando
Shpejt
Em breve