Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 5 Filloni: Përemrat

Fjalori

Unë
Eu
ti (forma e thjeshtë)
Você
Ju (forma e respektueshme)
O senhor
Ai
Ele
Ajo
Ela
Ne
Nós
Ju (shumës)
Vocês
Ata
Eles
Im
Meu
Juaj
Seu
E tij
Dele
E saj
Dela
Ky
Isto
Ajo
Aquilo
Këto
Estes
Ato
Aqueles