Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Frëngjisht :: Mësimi 97 Zyra: Pajisje

Fjalori

Aparati i faksit
Télécopieur (le)
Fotokopjues
Photocopieuse (la)
Telefon
Téléphone (le)
Projektor
Projecteur (le)
Kompjuter
Ordinateur (le)
Ekran
Écran (le)
A punon printeri?
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Disk
Disque (le)
Makinë llogaritëse
Machine à calculer (la)