Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 31 Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

Fjalori

I lehtë
Lätt
I vështirë
Svår
I njëjtë
Samma
I ndryshëm
Olika
Tërhiqe
Dra
Shtyje
Trycka
Disa
Shumë
Många
I gjatë
Lång
I shkurtër
Kort
Asgjë
Ingenting
Diçka
Något