Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 7 Filloni: Unë jam

Fjalori

Unë jam
Jag
Është
Är
Dhe
Och
Sepse
Eftersom
Por
Men
Ose
Eller
I
Pa
Utan
Vid