Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 6 Filloni: Pyetje të shkurtra

Fjalori

Kur?
När?
Ku?
Var?
Cili?
Vilken?
Kush?
Vem?
Kujt?
Vems?
Pse?
Varför?
Çfarë?
Vad?
Si?
Hur?
Sa kohë?
Hur länge?
Sa?
Hur mycket?
Keni?
Har du?
Për kë?
Till vem?
Me çfarë?
Med vad?