Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 17 Udhëzime: poshtë në korridor

Fjalori

Drejt përpara
Dosdoğru
Në shpinë
Arkada
Përpara
Ön Tarafta
Brenda
İçinde
Jashtë
Dışında
Këtu
Burada
Atje
Orada
Afër
Yakın
Përgjatë murit
Duvar boyunca
Larg
Uzakta
Rreth qoshes
Köşeyi dönünce
Në tavolinë
Masa başında
Në linjë
Sırada
Në katin e poshtëm
Alt katta
Lart
Üst katta
Në korridor
Koridorun aşağısında