Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 106 Punësimi: Futja e të dhënave

Fjalori

Shabllon
Шаблон
Preferenca
Пользовательские настройки
Shëno kutinë
Установите флажок
Transferim i dokumentit
Передача файла
Hyr me emrin tënd
Вход
Emri i përdoruesit
Имя пользователя
Fjalëkalimi
Пароль
Nënshkrimi digjital
Цифровая подпись
Domain publik
Общедоступный
Flamur
Баннер
Ikonë
Иконка
Pyetje të bëra shpesh
Часто задаваемые вопросы