Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 104 Punësimi: Kërkimi në internet

Fjalori

Faqja kryesore
Домашняя страница
Ngarko
Загружать
Zgjidh
Выбирать
Dosje
Папка
Toolbar
Панель инструментов
Kthehu
Вернуться
Shënoje
Закладка
Në (@)
Собака (@)
Vijë e pjerrët (/)
Косая черта (/)
(Dy pika :)
Двоеточие (:)