Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 103 Punësimi: Përdorimi i internetit

Fjalori

Lidhje
Ссылка
Ofruesi i shërbimit të internetit
Интернет-провайдер
Rrjet
Сеть
Faqe interneti
Веб-страница
Adresa e faqes së internetit (URL)
Адрес веб-страницы (URL)
Faqe interneti e sigurt
Безопасный веб-сайт