Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 97 Zyra: Pajisje

Fjalori

Aparati i faksit
Факс
Fotokopjues
Фотокопировальное устройство
Telefon
Телефон
Makinë shkrimi
Пишущая машинка
Projektor
Проектор
Kompjuter
Компьютер
Ekran
Экран
A punon printeri?
Этот принтер работает?
Disk
Диск
Makinë llogaritëse
Калькулятор