Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 50 Hotel: Shprehjet e urgjencës

Fjalori

Shiko
Посмотрите
Dëgjo
Послушайте
Kujdes
Осторожно!
Zjarr
Пожар
Dilni prej këtej
Выйдите отсюда!
Ndihmë
Помощь
Më ndihmoni
Помогите мне
Nxito
Поторопитесь
Ndalo
Остановитесь
Polici
Полиция
Është rast urgjent
Это чрезвычайная ситуация