Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 33 Të kundërtat: ngadalë / shpejt

Fjalori

I ngadalshëm
Медленный
I shpejtë
Быстрый
Bosh
Пустой
Plot
Полный
Goxha
Красивый
I shëmtuar
Уродливый
I zhurmshëm
Шумный
I qetë
Тихий
I fortë
Сильный
I dobët
Слабый
E vërteta
Правда
Gënjeshtër
Ложь
I vështirë
Твердый
I butë
Мягкий