Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 25 Koha: Muajt e vitit

Fjalori

Muajt e vitit
Названия месяцев
Janar
Январь
Shkurt
Февраль
Mars
Март
Prill
Апрель
Maj
Май
Qershor
Июнь
Korrik
Июль
Gusht
Август
Shtator
Сентябрь
Tetor
Октябрь
Nëntor
Ноябрь
Dhjetor
Декабрь