Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 7 Filloni: Unë jam

Fjalori

Unë jam
Я
Është
Есть
Dhe
И
Sepse
Потому что
Por
Но
Ose
Или
В
Pa
Без
В