Русский Китайский Урок 99 Лексический урок

Китайский :: Урок 99. Офис: Регистратура

loading

словарь :: Китайский Русский

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Я ищу степлер
tú dīng 图钉
Канцелярская кнопка
qiān bĭ 铅笔
Карандаш
shū 书
Книга
zhĭ 纸
Бумага
jì shì bĕn 记事本
Блокнот
huàn dēng piàn 幻灯片
Слайды
rì lì 日历
Календарь
jiāo dài 胶带
Скотч
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
Мне нужно найти карту