Русский Китайский Урок 92 Лексический урок

Китайский :: Урок 92. Отпуск: на даче

loading

словарь :: Китайский Русский

zài xiāng jiān 在乡间
За городом
mù chăng 牧场
Поле
gŭ cāng 谷仓
Сарай
nóng chăng 农场
Ферма
nóng chăng zhŭ 农场主
Фермер
tuō lā jī 拖拉机
Трактор
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Небо великолепно
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Так много звезд
nà shi măn yuè 那是满月
Это полная луна
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
Я люблю солнце