Русский Китайский Урок 78 Лексический урок

Китайский :: Урок 78. Продукты питания: соусы и приправы

loading

словарь :: Китайский Русский

tiáo wèi pĭn 调味品
Приправа
jiè mo jiàng 芥末酱
Горчица
fān qié jiàng 番茄酱
Кетчуп
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Майонез
yóu 油
Масло
cù 醋
Уксус
duō fàng diăn yán 多放点盐
Недосолено
miàn fĕn 面粉
Мука
fēng mì 蜂蜜
Мед
guŏ jiàng 果酱
Варенье
yàn mài 燕麦
Овес
xiăo mài 小麦
Пшеница