Русский Китайский Урок 25 Лексический урок

Китайский :: Урок 25. Время: названия месяцев

loading

словарь :: Китайский Русский

yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Названия месяцев
yī yuè 一月
Январь
èr yuè 二月
Февраль
sān yuè 三月
Март
sì yuè 四月
Апрель
wŭ yuè 五月
Май
liù yuè 六月
Июнь
qī yuè 七月
Июль
bā yuè 八月
Август
jiŭ yuè 九月
Сентябрь
shí yuè 十月
Октябрь
shí yī yuè 十一月
Ноябрь
shí èr yuè 十二月
Декабрь