Русский Китайский Урок 21 Лексический урок

Китайский :: Урок 21. Люди: родственники

loading

словарь :: Китайский Русский

jì mŭ 继母
Мачеха
jì fù 继父
Отчим
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
Сводная сестра
yì fù xiōng dì 异父兄弟
Сводный брат
yuè fù 岳父
Свекор
yuè mŭ 岳母
Свекровь
tā shì shéi 她是谁?
Кто она?