Русский Японский Урок 16 Лексический урок

Японский :: Урок 16. Направления: иди сюда

loading

словарь :: Японский Русский

chotto ma tte ちょっと待って
Минуточку
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
Подождите здесь
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
Следуйте за мной
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
Она поможет вам
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
Войдите!
o suwari kudasai お座りください
Садитесь
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
Идите сюда
mise te kudasai 見せてください
Покажите мне