Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare

Chineză :: Lecția 101 Serviciu: Solicitarea unui loc de muncă

Vocabular

Caut un loc de muncă
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Pot să văd CV-ul dvs.?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Iată CV-ul meu
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Sunt aici referințe pe care le pot contacta?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Iată listă cu referințele mele
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Câtă experiența aveți?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Cât timp ați lucrat în acest domeniu?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 ani
sān nián 3年
Sunt un absolvent de liceu
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Sunt un absolvent de facultate
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Sunt în căutarea unui loc de muncă timpuriu
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Aşi vrea să lucrez cu norma întreagă
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Oferiți asigurări medicale?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Da, după șase luni de lucru aici
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供