Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare

Chineză :: Lecția 85 Plaja: Vreau să mă bronzez

Vocabular

Vreau să fac plajă
wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
Vreau să merg la schi nautic
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
Nu vreau să merg la pescuit
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
Nu vreau să merg la înot
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
Vreau să merg în parc
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
Vreau să merg la lac
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
Nu vreau să plec la camping
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
Nu vreau să fac sport nautic
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
Vreau să merg cu barca
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
Vreau să schiez
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
Vreau să călătoresc
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行