Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare

Chineză :: Lecția 43 Călătorii: Unde este bagajul meu?

Vocabular

Zona de primire a bagajelor
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Bandă transportoare
chuán sòng dài 传送带
Coș de bagaje
xíng li chē 行李车
Biletul de cerere a bagajelor
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Bagaje pierdute
xíng li yí shī 行李遗失
Pierdut și găsit
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Hamal
xíng li yuán 行李员
Ascensor
diàn tī 电梯
Pasarelă mișcătoare
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Intrare
rù kŏu 入口
Ieșire
chū kŏu 出口
Schimb valutar
huò bì duì huàn 货币兑换
Stație de autobuz
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Închirieri de mașini
qì chē zū lìn 汽车租赁