Português Chinês Lição 78 Vocabulário

Chinês :: Lição 78. Comida: Condimentos

loading

Vocabulário :: Chinês Português

tiáo wèi pĭn 调味品
Tempero (o)
jiè mo jiàng 芥末酱
Mostarda (a)
fān qié jiàng 番茄酱
Ketchup (o)
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Maionese (a)
yóu 油
Óleo (o)
cù 醋
Vinagre (o)
duō fàng diăn yán 多放点盐
Precisa de mais sal
miàn fĕn 面粉
Farinha (a)
fēng mì 蜂蜜
Mel (o)
guŏ jiàng 果酱
Geleia (a)
yàn mài 燕麦
Aveia (a)
xiăo mài 小麦
Trigo (o)