Português Chinês Lição 75 Vocabulário

Chinês :: Lição 75. Comida: Na padaria

loading

Vocabulário :: Chinês Português

mài piàn zhōu 麦片粥
Cereais (os)
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Biscoito (o)
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Baguete (a)
duō ná juān 多拿圈
Rosquinha (a)
dàn tà 蛋挞
Torta (a)
tián pĭn 甜品
Sobremesa (a)
dàn gāo 蛋糕
Bolo (o)
sān míng zhì 三明治
Sanduíche (o)