Português Japonês Lição 95 Vocabulário

Japonês :: Lição 95. Saúde: Conversando com o médico

loading

Vocabulário :: Japonês Português

anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
Você tem muletas?
nenza 捻挫
Entorse (o)
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
Você quebrou um osso
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Eu preciso de remédio para dor
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Eu não tenho pressão alta
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Eu estou grávida
hosshin ga ari masu 発疹があります
Eu estou com uma erupção
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
O corte está infeccionado
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Olha este machucado
infuruenza インフルエンザ
Gripe (a)
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Eu estou com um resfriado
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
Eu estou com calafrios
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
Onde está doendo?
subete no kasho desu すべての箇所です
Em todo lugar
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
Há quanto tempo você está se sentindo assim?
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
Eu estou me sentindo assim há três dias
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
Você está tomando algum remédio?
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です
Sim, para o coração