Português Japonês Lição  87 Vocabulário

Japonês :: Lição  87. Férias: Preciso

loading

Vocabulário :: Japonês Português

watashi ha sanpo ni iki masu 私は散歩に行きます
Eu vou dar uma volta
watashi ha terebi wo miru hitsuyou ha ari mase n 私はテレビを見る必要はありません
Eu não preciso assistir televisão
watashi ha eiga wo kanshou suru hitsuyou ha ari mase n 私は映画を鑑賞する必要はありません
Eu não preciso assistir o filme
watashi ha konpyuーta wo shiyou shi nakere ba nari mase n 私はコンピュータを使用しなければなりません
Eu preciso usar o computador
watashi ha toori wo oudan shi nakere ba nari mase n 私は通りを横断しなければなりません
Eu preciso atravessar a rua
watashi ha okane wo tsuiyasa nakere ba nari mase n 私はお金を費やさなければなりません
Eu preciso gastar dinheiro
watashi ha meーru de soushin shi nakere ba nari mase n 私はメールで送信しなければなりません
Eu preciso enviar isto pelo correio
watashi ha retsu ni naraba naku te ha nari mase n 私は列に並ばなくてはなりません
Eu preciso ficar na fila
watashi ha ginkou ni nyuukin suru hitsuyou ha ari mase n 私は銀行に入金する必要はありません
Eu não preciso depositar dinheiro no banco