Português Japonês Lição 28 Vocabulário

Japonês :: Lição 28. Tempo: Nomeações

loading

Vocabulário :: Japonês Português

nan nichi desu ka 何日ですか?
Que dia?
nan tsuki desu ka 何月ですか?
Que mês?
itsu desu ka いつですか?
Quando?
go yoyaku ha itsu desu ka ご予約はいつですか?
Quando é sua hora marcada?
hachi ji ni watashi wo okoshi te kudasai 8時に私を起こしてください
Me acorde às oito
ashita sono koto nitsuite hanashi mase n ka 明日そのことについて話しませんか?
Podemos conversar amanhã?
sonogo その後
Depois
tsuneni 常に
Sempre
mae 前
Antes
hayaku 早く
Cedo
ato 後
Mais tarde
nan do mo 何度も
Muitas vezes
kesshite 決して
Nunca
ima 今
Agora
ichi do 一度
Uma vez
tokidoki 時々
De vez em quando
mamonaku 間もなく
Em breve