Português Japonês Lição 17 Vocabulário

Japonês :: Lição 17. Instruções: No final do corredor

loading

Vocabulário :: Japonês Português

massugu mae ni 真っ直ぐ前に
Logo em frente
ushiro ni 後ろに
No fundo
mae ni 前に
Na frente
chuu ni 中に
Dentro
soto ni 外に
Fora
koko ni ここに
Aqui
asoko ni あそこに
chikaku ni 近くに
Perto
tooku ni 遠くに
Longe
kabe ni so tte 壁に沿って
Ao longo do muro
kaku wo maga tta tokoro ni 角を曲がった所に
Virando a esquina
desuku ni デスクに
Na mesa
retsu ni 列に
Na linha
shita kai ni 下階に
Andar de baixo
ue kai ni 上階に
Andar de cima
rouka no saki ni 廊下の先に
Seguindo pelo corredor