Português Japonês Lição 16 Vocabulário

Japonês :: Lição 16. Instruções: Venha cá

loading

Vocabulário :: Japonês Português

chotto ma tte ちょっと待って
Só um momento
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
Espere aqui
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
Venha comigo
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
Ela vai ajudar você
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
Pode entrar
o suwari kudasai お座りください
Sente-se
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
Venha aqui
mise te kudasai 見せてください
Me mostre