Polski Chiński Lekcja 99 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 99. Biuro: Biurko

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Szukam zszywacza
tú dīng 图钉
Pinezka
qiān bĭ 铅笔
Ołówek
shū 书
Książka
zhĭ 纸
Papier
jì shì bĕn 记事本
Notatnik
huàn dēng piàn 幻灯片
Slajdy
rì lì 日历
Kalendarz
jiāo dài 胶带
Taśma
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
Muszę znaleźć mapę