Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Kinesisk :: Leksjon 99 Kontor: Pult

Ordliste

Jeg leter etter en stiftemaskin
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Tegnestift
tú dīng 图钉
Blyant
qiān bĭ 铅笔
Bok
shū 书
Papir
zhĭ 纸
Notisbok
jì shì bĕn 记事本
Lysbilder
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalender
rì lì 日历
Tape
jiāo dài 胶带
Jeg trenger å finne et kart
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图