Nederlands Chinees Les 102 Woordenschat les

Chinees :: Les 102. Werk: Op zoek naar werk

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Heeft u een werkvergunning?
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Ik heb een werkvergunning
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Ik heb geen werkvergunning
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Wanneer kun je beginnen?
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Ik betaal tien dollar per uur
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Ik betaal je wekelijks
mĕi gè yuè 每个月
Per maand
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Je moet om acht uur aanwezig zijn
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Werk eindigt om half vijf
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Je hebt zaterdag en zondag vrij
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Je zal een uniform dragen
xiàng zhè yàng zuò 像这样做
Zo doe je dat

Meer Chinees

Les 103. Werk: Internetgebruik Les 104. Werk: Surfen op het internet Les 105. Werk: Navigatie termen Les 106. Werk: Data entry Les 107. Computer: Onderdelen Les 108. Computer: E-mail termen Les 109. Computer: Jargon