Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 102 Werk: Op zoek naar werk

Woordenschat

Heeft u een werkvergunning?
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Ik heb een werkvergunning
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Ik heb geen werkvergunning
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Wanneer kun je beginnen?
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Ik betaal tien dollar per uur
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Ik betaal je wekelijks
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Per maand
mĕi gè yuè 每个月
Je moet om acht uur aanwezig zijn
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Werk eindigt om half vijf
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Je hebt zaterdag en zondag vrij
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Je zal een uniform dragen
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Zo doe je dat
xiàng zhè yàng zuò 像这样做