Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 99 Kantoor: Lessenaar

Woordenschat

Ik zoek een nietmachine
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Punaise
tú dīng 图钉
Potlood
qiān bĭ 铅笔
Boek
shū 书
Papier
zhĭ 纸
Notitieblok
jì shì bĕn 记事本
Dia’s
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalender
rì lì 日历
Plakband
jiāo dài 胶带
Ik heb een kaart nodig
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图