Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 94 Gezondheid: Letsel

Woordenschat

Heb je koorts?
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Ja, ik heb koorts
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
Ik heb sinds gisteren koorts
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Kun je alsjeblieft een dokter bellen?
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Wanneer komt de dokter?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Mijn voet doet pijn
wŏ jiăo téng 我脚疼
Ik ben gevallen
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Ik heb een ongeluk gehad
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Ik denk dat ik het gebroken heb
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Bed rust
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Verwarmingskussen
jiā rè diàn 加热垫
Ijskompres
bīng dài 冰袋
Je hebt gips nodig
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏