Nederlands Chinees Les 94 Woordenschat les

Chinees :: Les 94. Gezondheid: Letsel

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Heb je koorts?
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
Ja, ik heb koorts
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Ik heb sinds gisteren koorts
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Kun je alsjeblieft een dokter bellen?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Wanneer komt de dokter?
wŏ jiăo téng 我脚疼
Mijn voet doet pijn
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Ik ben gevallen
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Ik heb een ongeluk gehad
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Ik denk dat ik het gebroken heb
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Bed rust
jiā rè diàn 加热垫
Verwarmingskussen
bīng dài 冰袋
Ijskompres
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏
Je hebt gips nodig