Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 55 Rond de stad: Transport

Woordenschat

Ik heb een taxi nodig
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Hoeveel kost de rit?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Verkeer
jiāo tōng 交通
Helikopter
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Vliegtuig
fēi jī 飞机
Trein
huŏ chē 火车
Metro station
dì tiĕ zhàn 地铁站
Boot
chuán 船
Fiets
zì xíng chē 自行车
Vrachtwagen
kă chē 卡车
Auto
qì chē 汽车
Bus
gōng gòng qì chē 公共汽车
Parkeer garage
tíng chē chăng 停车场
Parkeer meter
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表