Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 18 Routebeschrijving: Waar?

Woordenschat

Achter de
hòu mian 后面
Voor de
qián miàn 前面
Naast
páng biān 旁边
Eerste deur aan de rechter kant
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
Bij het vierde stoplicht naar rechts
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
Begrijp je me?
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
Noord
bĕi fāng 北方
West
xī fāng 西方
Zuid
nán fāng 南方
Oost
dōng fāng 东方
Naar rechts
xiàng yòu biān 向右边
Naar links
xiàng zuŏ biān 向左边
Is er een lift?
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
Waar is de trap?
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
In welke richting?
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
Tweede deur aan de linker kant
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
Bij de hoek naar links
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐