Italiano Cinese Lezione 109 Vocabolario

Cinese :: Lezione 109. Computer: Gergo

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

liú yán bĕn 留言本
Libro degli ospiti
gòu wù chē 购物车
Carrello
xīn wén zŭ 新闻组
Gruppo di discussione
dìng yuè 订阅
Abbonarsi
fā chū duăn xìn 发出短信
Messaggi in uscita
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Posta crittografata
fā jiàn xiāng 发件箱
Cartella posta inviata
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Messaggi cancellati
shōu jiàn xiāng 收件箱
Posta in arrivo
dāi fā yóu jiàn 待发邮件
Posta in uscita