Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 108 Computer: Gergo email

Vocabolario

A capo automatico
zì dòng huàn xíng 自动换行
Cyberspazio
wăng luò kōng jiān 网络空间
Indirizzo email
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Rubrica
tōng xùn lù 通讯录
Destinatario
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Rispondi a tutti
huí fù quán bù 回复全部
Allegati
fù jiàn 附件
Allegare
tiē fù shŭ 贴,附属
Oggetto
zhŭ tí 主题