Italiano Cinese Lezione 108 Vocabolario

Cinese :: Lezione 108. Computer: Gergo email

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

zì dòng huàn xíng 自动换行
A capo automatico
wăng luò kōng jiān 网络空间
Cyberspazio
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Indirizzo email
tōng xùn lù 通讯录
Rubrica
shōu jiàn rén 收件人
Destinatario
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Spam
huí fù quán bù 回复全部
Rispondi a tutti
fù jiàn 附件
Allegati
tiē fù shŭ 贴,附属
Allegare
zhŭ tí 主题
Oggetto