Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 107 Computer: Parti

Vocabolario

Tastiera
jiàn pán 键盘
Pulsante
àn niŭ 按钮
Computer portatile
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Modem
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Pulsante del mouse
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Tappetino per il mouse
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Mouse
shŭ biāo 鼠标
Database
shù jù kù 数据库
Clipboard
jiăn tiē băn 剪贴板