Italiano Cinese Lezione 107 Vocabolario

Cinese :: Lezione 107. Computer: Parti

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

jiàn pán 键盘
Tastiera
àn niŭ 按钮
Pulsante
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Computer portatile
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Modem
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Pulsante del mouse
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Tappetino per il mouse
shŭ biāo 鼠标
Mouse
shù jù kù 数据库
Database
jiăn tiē băn 剪贴板
Clipboard