Italiano Cinese Lezione 99 Vocabolario

Cinese :: Lezione 99. Ufficio: Scrivania

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Mi serve una cucitrice
tú dīng 图钉
Puntina da disegno
qiān bĭ 铅笔
Matita
shū 书
Libro
zhĭ 纸
Carta
jì shì bĕn 记事本
Quaderno
huàn dēng piàn 幻灯片
Diapositive
rì lì 日历
Calendario
jiāo dài 胶带
Nastro
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
Mi serve una mappa