Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 99 Ufficio: Scrivania

Vocabolario

Mi serve una cucitrice
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Puntina da disegno
tú dīng 图钉
Matita
qiān bĭ 铅笔
Libro
shū 书
Carta
zhĭ 纸
Quaderno
jì shì bĕn 记事本
Diapositive
huàn dēng piàn 幻灯片
Calendario
rì lì 日历
Nastro
jiāo dài 胶带
Mi serve una mappa
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图