Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 97 Ufficio: Attrezzatura

Vocabolario

Fax
chuán zhēn jī 传真机
Fotocopiatrice
fù yìn jī 复印机
Telefono
diàn huà 电话
Proiettore
tóu yĭng yí 投影仪
Computer
jì suàn jī 计算机
Schermo
píng mù 屏幕
La stampante funziona?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disco
guāng pán 光盘
Calcolatore
jì suàn qì 计算器