Italiano Cinese Lezione 92 Vocabolario

Cinese :: Lezione 92. Vacanza: In campagna

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

zài xiāng jiān 在乡间
In campagna
mù chăng 牧场
Campo
gŭ cāng 谷仓
Stalla
nóng chăng 农场
Fattoria
nóng chăng zhŭ 农场主
Contadino
tuō lā jī 拖拉机
Trattore
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Il cielo è bellissimo
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Ci sono tantissime stelle
nà shi măn yuè 那是满月
C’è la luna piena
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
Mi piace il sole