Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 92 Vacanza: In campagna

Vocabolario

In campagna
zài xiāng jiān 在乡间
Campo
mù chăng 牧场
Stalla
gŭ cāng 谷仓
Fattoria
nóng chăng 农场
Contadino
nóng chăng zhŭ 农场主
Trattore
tuō lā jī 拖拉机
Il cielo è bellissimo
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Ci sono tantissime stelle
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
C’è la luna piena
nà shi măn yuè 那是满月
Mi piace il sole
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳