Italiano Cinese Lezione 78 Vocabolario

Cinese :: Lezione 78. Cibo: Condimenti

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

tiáo wèi pĭn 调味品
Condimento
jiè mo jiàng 芥末酱
Senape
fān qié jiàng 番茄酱
Ketchup
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Maionese
yóu 油
Olio
cù 醋
Aceto
duō fàng diăn yán 多放点盐
Manca sale
miàn fĕn 面粉
Farina
fēng mì 蜂蜜
Miele
guŏ jiàng 果酱
Marmellata
yàn mài 燕麦
Avena
xiăo mài 小麦
Frumento