Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 78 Cibo: Condimenti

Vocabolario

Condimento
tiáo wèi pĭn 调味品
Senape
jiè mo jiàng 芥末酱
Ketchup
fān qié jiàng 番茄酱
Maionese
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Olio
yóu 油
Aceto
cù 醋
Manca sale
duō fàng diăn yán 多放点盐
Farina
miàn fĕn 面粉
Miele
fēng mì 蜂蜜
Marmellata
guŏ jiàng 果酱
Avena
yàn mài 燕麦
Frumento
xiăo mài 小麦