Italiano Cinese Lezione 76 Vocabolario

Cinese :: Lezione 76. Cibo: Bevande e cibo spazzatura

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

kā fēi 咖啡
Caffè
chá 茶
qì shuĭ 汽水
Bibita
shuĭ 水
Acqua
níng méng shuĭ 柠檬水
Limonata
jú zi shuĭ 橘子水
Aranciata
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
Un bicchiere d’acqua, per favore
zhá shŭ tiáo 炸薯条
Patatine fritte
táng 糖
Caramella
qiăo kè lì 巧克力
Cioccolata
kŏu xiāng táng 口香糖
Gomma