Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 75 Cibo: Al panificio

Vocabolario

Cereali
mài piàn zhōu 麦片粥
Biscotto
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Filoncino
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Ciambella
duō ná juān 多拿圈
Crostata
dàn tà 蛋挞
Dolci
tián pĭn 甜品
Torta
dàn gāo 蛋糕
Panino
sān míng zhì 三明治