Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 53 In giro per la città: Sulla strada

Vocabolario

Via
dà jiē 大街
Incrocio
shí zì lù kŏu 十字路口
Segnaletica stradale
jiāo tōng pái 交通牌
Angolo
guăi jiăo 拐角
Lampione
lù dēng 路灯
Semaforo
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Pedone
xíng rén 行人
Viale
lín yìn dào 林荫道
Strisce pedonali
rén xíng héng dào 人行横道
Marciapiede
rén xíng dào 人行道
Bagni
cè suŏ 厕所
Bagno
xĭ shŏu jiān 洗手间