Italiano Cinese Lezione 53 Vocabolario

Cinese :: Lezione 53. In giro per la città: Sulla strada

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

dà jiē 大街
Via
shí zì lù kŏu 十字路口
Incrocio
jiāo tōng pái 交通牌
Segnaletica stradale
guăi jiăo 拐角
Angolo
lù dēng 路灯
Lampione
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Semaforo
xíng rén 行人
Pedone
lín yìn dào 林荫道
Viale
rén xíng héng dào 人行横道
Strisce pedonali
rén xíng dào 人行道
Marciapiede
cè suŏ 厕所
Bagni
xĭ shŏu jiān 洗手间
Bagno